TIM Training Innovation Competences in the metalworking sector

Lifelong Learning Programme

Η μεταλλουργία είναι ένας από τους βασικούς τομείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο γιατί είναι ένας από τους κυριότερους παραγωγούς της απασχόλησης, αλλά επειδή είναι ένας από τους πιο κερδοφόρους στην Ευρωπαϊκή μεταποίηση.

Αυτό αναγνωρίζεται από την Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της δημοσίευσης «Spotlight on Europe’s invisible sector», επισημαίνοντας τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία ως οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στην μεταλλουργία. Ωστόσο ο τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία επιδεινώθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και καλείται να τα αντιμετωπίσει. Μεταξύ άλλων, η ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την δημιουργικότητα και την καινοτομία, τα οποία θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ο Palle Rasmussen ορίζει την δημιουργικότητα ως:

η ικανότητα ενός ατόμου, με δεδομένους πόρους και καθορισμένο πλαίσιο, να επιτύχει ορατή καινοτομία στον τομέα της γνώσης και της πρακτικής.

Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες:

  1. Δεξιότητες μεταφοράς και συνδυασμών
  2. Ισορροπημένη αυτονομία
  3. Εστίαση στην ικανότητα και την πειθαρχία

Το έργο TIM συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση μέσω του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας οργανώσεων από 6 χώρες: την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού και συνεργατικού περιβάλλοντος εκμάθησης, για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των εργαζομένων και να καταστούν πρωτοπόροι στην καινοτομία των επιχειρήσεων της μεταλλουργίας.

Στοχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των εργαζομένων στον τομέα της μεταλλουργίας, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές των απαιτήσεων της εργασίας τους, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον τομέα.

Για να γίνει αυτό, το έργο στοχεύει να εντοπίσει ανάγκες κατάρτισης μεταξύ εργαζομένων στην μεταλλουργία, παρέχοντας στους εκπαιδευτές τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις των παγκοσμίων αγορών και την διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ εργαζομένων και εκπαιδευτών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ανάπτυξης του έργου τους.

Εταιροι

Το Fundación FORMETAL είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός το οποίο διέπεται από ένα διοικητικό συμβούλιο όπου εκλέγεται από το Ίδρυμα Επιχειρήσεων Μεταλλουργίας της Βισκαϊκής (Federación Vizcaína de Empresas del Metal).

Σκοπός του οργανισμού είναι: η επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, τόσο των μισθωτών όσο και των ανέργων, καθώς και την προετοιμασία για την απασχόληση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η ομάδα-στόχος του ιδρύματος FORMETAL είναι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην βιομηχανία μετάλλου της Βισκαϊκής και ταιριάζουν σε καθορισμένες θέσεις εργασίας μέσα στις επιχειρήσεις. To FUNDACIÓN FORMETAL έχει γνώση περί της απουσίας χώρων κατάρτισης σε διάφορους τομείς της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, την προώθηση υποτροφιών μέσω συμφωνιών με εταιρείες που επιτρέπουν την ανάπτυξη και την προσαρμογή των συστημάτων που προωθούν την ενσωμάτωση των νέων πτυχιούχων στην αγορά.

Ένας άλλος τομέας δραστηριότητας του ιδρύματος είναι η έκδοση εγχειριδίων επιχειρηματικού management τα οποία διανέμονται ελεύθερα μεταξύ των εργαζομένων στον κλάδο της μεταλλουργίας.

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.

Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του management και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), o Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).

Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 51 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 16.700 εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 23 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 3.800 αποφοίτους.

Το Studio Centro Veneto sas (SCV για συντομία) είναι μια εταιρία συμβούλων και εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1968, στη Vicenza.

Προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, του γενικού μάνατζμεντ, της ποιότητας, του μάρκετινγκ και, κυρίως, των διαδικασιών μεταβίβασης επιχειρήσεων (έρευνα, κατάρτιση, υποστήριξη και συνεχής παροχή συμβουλών).

Το SCV έχει ισχυρούς δεσμούς με τον δημόσιο τομέα (εθνικές και περιφερειακές αρχές, εμπορικά επιμελητήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) και με τον ιδιωτικό τομέα (βιοτεχνία, εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανικές ενώσεις, κέντρα κατάρτισης, σύμβουλοι).

Ο πιο σχετικός εταίρος του SCV σε ότι αφορά το παρόν έργο είναι η Apindustria Vicenza, μια ένωση ΜΜΕ, της οποίας τα μισά μέλη προέρχονται από τον τομέα της μεταλλουργίας.

Ο Mistia είναι ένας από τις μεγαλύτερους ΜΚΟ στη περιοχή Malopolska.

Από την ίδρυσή του το 1991, έχει εργαστεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης του κρατικού τομέα και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εταίρων σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο. Δημιουργεί ευκαιρίες για τη βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης, των ΜΚΟ και των ΜΜΕ και την υποστήριξη των ατόμων σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Mistia παρέχει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και δραστηριοποιείται σε θέματα κατάρτισης, υλοποίησης έργων, συμβουλευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, στη λειτουργία των 17 φόρουμ που έχουν δημιουργηθεί από τους υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 1996 ο Mistia έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό δίκτυο System-ΜΚΟ που ειδικεύονται στην παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τους επιχειρηματίες και τις νέες επιχειρήσεις.

Η Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) είναι μια εταιρία προσανατολισμένη στη διαχείριση της γνώσης αποστολή της οποίας είναι η διαχείριση έργων που ενισχύουν την καινοτομία και η προώθηση διεθνών ευκαιριών.

Η SPI παρέχει υπηρεσίες σε 3 τομείς: Εκπαίδευση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Ε & Α. Η SPI έχει μόνιμο προσωπικό περίπου 50 άτομα σε διάφορα γραφεία σε όλο τον κόσμο. Η SPI είναι διαπιστευμένη από την DGERT με αναγνωρισμένη ικανότητα να διεξάγει μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η SPI έχει εμπειρία στη χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών κατάρτισης για διάφορες ομάδες-στόχους και εφαρμόζει καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης. Η SPI έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, τον εντοπισμό / επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων, την ανάπτυξη διδακτικού υλικού, την εποπτεία και την αξιολόγηση των μαθημάτων κατάρτισης και την αξιολόγηση της επίδρασης των προγραμμάτων κατάρτισης, μεταξύ άλλων.

Η SPI συμμετέχει σε πολλά έργα που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα, και η ποιότητα των εργασιών που υλοποιεί είναι αναγνωρισμένη.

Η Inveslan είναι μια ιδιωτική ερευνητική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης ειδικά ενηλίκων, των ΤΠΕ, κυρίως εκείνων που εφαρμόζονται σε περιβάλλοντα μάθησης και διοίκησης, σε Θέματα ίσων ευκαιριών μεταξύ των Φύλων, απασχόλησης, διαχείρισης της γνώσης, που σχετίζονται με μειονεκτούσες ομάδες και αξιολόγησης.

Οδηγεί, συντονίζει και συμμετέχει στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή των διαδρομών κατάρτισης, του περιεχομένου και των μεθοδολογιών που προωθούν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων ομάδων.

Η τεχνογνωσία της Inveslan περιλαμβάνει τρεις κύριους τύπους πρωτοβουλιών: την προώθηση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ικανοτήτων και προσόντων, κυρίως στο επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και στο επίπεδο της εκπαίδευσης ενηλίκων, την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού μάνατζμεντ και της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, με βάση τη διαπολιτισμική, μεταξύ γενεών και ισόρροπη συμμετοχή των φύλων.

Η e-Training Solutions είναι μια μικρή ιδιωτική εταιρεία η οποία αναπτύσσει καινοτόμα on-line και off-line σύγχρονη και ασύγχρονη κατάρτιση.

Κύριοι τομείς εξειδίκευσής της είναι η παραγωγή πολυμέσων, η γραφή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, η αξιολόγηση των αναγκών. Η ETS αναπτύσσει και υποστηρίζει ένα ιδιόκτητο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά βιβλία.