TIM Training Innovation Competences in the metalworking sector

Lifelong Learning Programme

Przemysł stalowy należy do czołowych branż w Europie nie tylko jak jeden z głównych pracodawców, ale również jako jeden z najbardziej dochodowych działów produkcji.

Tak uznaje Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej w jej publikacji „Spotlight on Europe’s invisible sector”, wymieniając Niemcy, a w następnej kolejności na Włochy, Francję, Wielką Brytanię i Hiszpanię jako największych producentów tego sektora. Nie można jednak zapominać o pewnych problemach występujących w tym sektorze, które uległy zaostrzeniu wobec globalnego kryzysu gospodarczego. Wśród nich również o potrzebnie podniesienia kwalifikacji pracowników tego sektora oraz stosowania umiejętności związanych z kreatywnością i innowacją, powodujących poprawę konkurencyjności w prowadzonej działalności.

Według Palle Rasmussen kreatywność to:

Zdolność osoby, posiadającej pewne zasoby i działającej w określonym kontekście, do osiągnięcia widocznej innowacji w dziedzinie wiedzy i praktyki.

Kompetencje te obejmują trzy element składowe:

  1. umiejętności przekazywania i łączenia;
  2. pełną równowagi autonomię
  3. zdolność koncentracji i dyscyplinę

Projekt TIM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu kształcenia ustawicznego i stanowi wynik współpracy organizacji z 6 krajów: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy, Polska i Grecja. Celem projektu jest opracowanie środowiska uczenia się, działającego w trybie on-line, opartego na współpracy, które służyłoby rozwijaniu kreatywności wśród pracowników branży stalowej tak, aby stali się oni siłą napędzającą wprowadzanie innowacji w firmach stalowych.

Cele projektu

Głównym celem proponowanego tutaj projektu jest rozwój kreatywności wśród pracowników w sektorze stalowym, umożliwiającej im reagowanie na zmiany w popycie na ich pracę oraz dostosowanie się do takich zmian w celu podniesienia konkurencyjności spółek w tym sektorze.

W związku z tym projekt przewiduje identyfikację potrzeb szkoleniowych pracowników sektora stalowego, dostarczenie instruktorom tych pracowników niezbędnych zasobów podnoszących skuteczność ich działalności szkoleniowej i dostosowanie jej do bieżących potrzeb rynków globalnych oraz ułatwienie wymiany dobrych praktyk wśród pracowników i instruktorów, pozwalając osiągnąć stałą poprawę rozwoju zawodowego.

Celem projektu jest dostarczenie pracownikom sektora stalowego niezbędnych kompetencji zwiększających ich kreatywność, taka by potrafili włączać innowację do codziennej pracy i działań oraz przyczynienie się do wzmocnienia tego sektora poprzez wykorzystanie współpracującego środowiska działającego w trybie on-line.

Partnerzy projektu

Fundación FORMETAL to organizacja non-profit, na której czele stoi Zarząd wybierany spośród Federación Vizcaína de Empresas del Metal [Baskijkiej Federacji Spółek Metalowych].

Jej cele statutowe to: rozwój zawodowy pracowników wszystkich poziomów, zarówno zatrudnionych jak i bezrobotnych oraz przygotowanie do zatrudnienia i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji.

Grupą docelową Fundacji są pracodawcy i pracownicy sektora stalowego kraju Basków odpowiadający wszelkich kategoriom zatrudnienia istniejącym w ramach spółek tego sektora. FORMETAL FOUNDATION, świadoma braku przestrzeni szkoleniowej w różnych obszarach badań i nowych technologii, promuje stypendia w ramach umów z firmami, w ten sposób pozwalając na rozwój i dostosowanie systemów promujących włączanie młodych absolwentów w rynek pracy.

Innym obszarem jej działania jest publikacja podręczników z zakresu zarządzania (business management), rozprowadzanych za darmo wśród pracowników sektora hutniczego.

Hellenic Management Association (HMA) ) [Greckie Stowarzyszenie Zarządzania] powstało w 1962 r. jako organizacja non-profit z misją uczestniczenia w promocji, rozpowszechnianiu i propagowaniu zasad, metod i praktyk nowoczesnego zarządzania.

Członkami HMA są zarówno firmy, przedsiębiorstwa i organizacje sektora prywatnego i państwowego jak i osoby fizyczne – członkowie kadry zarządzającej średniego i wysokiego szczebla, przedsiębiorcy, wykładowcy uniwersyteccy i studenci.

W skład HMA wchodzi pięć Instytutów specjalizujących się w poszczególnej funkcji Zarządzania oraz cztery Sektory zajmujące się zagadnieniami ogólnie związanym z działalnością gospodarczą.

W ciągu 49 lat istnienia HMA przeszkoliła ponad 400 tys. osób i posiada szeroką sieć specjalistów i ekspertów, instytucji kształcenia, administracji publicznej i dostawców szkoleń. Opracowało także ponad 14 tys. programów szkoleniowych.

Studio Centro Veneto sas (SCV) to firma szkoleniowo-konsultingowa założona w 1968 r. w Vicenza.

Oferuje usługi dla MSP i mikroprzedsiębiorstw w dziedzinie: szkoleń oświatowych, zarządzania, metod jakościowych, marketingu oraz, przede wszystkim, procesów typu biznes transfer (badanie, szkolenie, pierwsza pomoc i stałe konsultacje).

SCV ma silne powiązania z sektorem publicznym (władze krajowe i regionalne, Izby Handlu, uniwersytety i ośrodki badawcze) oraz z sektorem prywatnym (stowarzyszenia rzemieślnicze, przemysłowe i handlowej, ośrodki szkoleniowe, konsultanci).

W kontekście tego projektu najważniejszym partnerem SCV jest Apindustria Vicenza, stowarzyszenie SME, którego połowa członków należy do sektora hutniczego.

Mistia jest jedną z największych organizacji pozarządowych w województwie małopolskim.

Od chwili powstania w 1991 r. MISTiA działa na rzecz rozwoju państwa obywatelskiego i promuje ideę partnerskiej współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym. Stwarza możliwości poprawy metod zarządzania w administracji państwowej, organizacjach pozarządowych i sektorach MŚP oraz wspiera osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców.

Działalność Mistia odbywa się zgodnie z normami ISO i obejmuje m.in.: szkolenie, wdrażanie projektów, usługi konsultingowe i doradcze, działalność badawczą, prowadzenie 17 forów pracowników samorządów lokalnych.

Od 1996 r. Mistia jest członkiem sieci organizacji pozarządowych - Narodowego Systemu Usług specjalizującego się w dostarczaniu różnorodnych usług przedsiębiorcom i firmom rozpoczynającym działalność.

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) zajmujące się zarządzaniem wiedzą, a jego misją jest zarządzanie projektami promującymi innowację i promującymi międzynarodowe możliwości.

SPI świadczy usługi w trzech obszarach: szkolenie, consulting oraz badania i rozwój. SPI zatrudnia blisko 50 osób w kilku biurach na całym świecie. SPI posiada akredytację DGERT potwierdzającą jej zdolność do prowadzenia szkoleń.

SPI ma doświadczenie w stosowaniu różnych metod szkoleniowych dla różnych grup docelowych oraz stosuje nowatorskie metody pedagogiczne, w tym e-learning. Ponadto SPI posiada doświadczenie m.in. w opracowywaniu programów szkoleniowych, identyfikacji i selekcji zasobów szkoleniowych, opracowywaniu materiałów szkoleniowych, nadzorowaniu i ocenianiu szkoleń oraz ocenie wpływu programów szkoleniowych.

SPI uczestniczyło z powodzeniem w wielu projektach współfinansowanych z programów wspólnotowych, gdzie doceniono jakość wykonanych przez nie zadań.

Inveslan to prywatna organizacja badawcza działająca w dziedzinie: Szkoleń, w szczególności szkoleń zawodowych i kształcenia dorosłych, ICT - głównie w obszarach związanych ze środowiskami uczenia się i zarządzaniem, kwestiach związanych z gender, zatrudnieniem, zarządzaniem wiedzą, grup w niekorzystnej sytuacji, oceny.

Prowadzi, koordynuje oraz uczestniczy w rozwoju i eksperymentach z dziedziny ścieżek szkolenia, treści i metodologii szkoleniowych promujących włączanie grup szczególnie wrażliwych do społeczeństwa i na rynek pracy.

Doświadczenie Inveslan obejmuje trzy różne typy inicjatyw: promocja, rozwój I podnoszenie kompetencji i kwalifikacji, przede wszystkim na poziomie kształcenia zawodowego, ale również w kształceniu dorosłych; opracowywanie narzędzi i metod poprawy zarządzania przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości; promocja włączania do grup i środowisk społecznych i do pracy, w oparciu o kwestie międzykulturowe, międzypokoleniowe i równe prawa kobiet i mężczyzn.

e-Training Solutions to mała prywatna firma opracowująca innowacyjne synchroniczne i asynchroniczne zasoby szkoleniowe.

Główne obszary specjalizacji to produkowanie materiałów multimedialnych, pisanie i opracowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, ocena potrzeb. eTS opracowuje i wspiera system zarządzania oparte na własnej autorskiej treści przeznaczone dla stron internetowych i e-książek.

Wydarzenia

TIM Project Final Conference. Vicenza

Italy | 9 July 2015

TIM partnership presented The TIM online Collaborative Learning Environment to the enterprises which took part in the event. The conference also allowed participants to share professional experiences about creativity and innovation in the metalworking sector, among others.

Wyniki